JS导航栏的选中问题

管理员 1274 次浏览

摘要: JS导航栏的选中问题,这边有两种情况, 一种是直接给当前页面添加特殊样式,当网页刷新或者跳转到下一页后,样式消失; 另一种情况是即使刷新页面后样式仍然有效。

博客来源于:讯杰设计网:http://blogs.51diysoft.com/blogs

 1. 这边有两种情况,

 2. 一种是直接给当前页面添加特殊样式,当网页刷新或者跳转到下一页后,样式消失;

 3. 另一种情况是即使刷新页面后样式仍然有效。直接上代码。


  1、直接给当前页面添加特殊样式

  [html] 

  在CODE上查看代码片派生到我的代码片


 4. <script type="text/JavaScript" src="templets/js/jquery.js"></script>  
  <script type="text/javascript">  
  $(document).ready(function(){  
      $(".nav a").each(function(){  
          $(this).click(function(){  
              $(".nav .hover").removeClass("hover");  
              $(this).addClass("hover");    
              return false;//防止页面跳转  
          });  
      });  
  });  
  </script>  
    
  <div class="nav">  
  <ul>  
      <li><a href="1.html" class="hover"> 首页</a></li>  
      <li><a href="2.html"> 个人资料</a></li>  
      <li><a href="3.html"> 我的好友</a></li>  
      <li><a href="4.html"> 消息管理</a></li>   
  </ul>     
  </div>
 5. 2、另一种情况是即使刷新页面后样式仍然有效

 6. <script type="text/javascript" src="templets/js/jquery.js"></script>  

 7. <script type="text/javascript">  

 8. $(document).ready(function(){  

 9.     $(".nav a").each(function(){  

 10.       var navURL=this.href;

 11.         if(navURL==window.location.href){  

 12.             $this.addClass("hover");  

 13.         }  

 14.     });  

 15. });  

 16. </script>  

 17.   

 18. <div class="nav">  

 19. <ul>  

 20.     <li><a href="1.html"> 首页</a></li>  

 21.     <li><a href="2.html"> 个人资料</a></li>  

 22.     <li><a href="3.html"> 我的好友</a></li>  

 23.     <li><a href="4.html"> 消息管理</a></li>   

 24. </ul>     

 25. </div>